Telefon: 070 – 926 59 27

Skriv en motion

En motion är ett förslag på vad någon/några tycker föreningen ska tänka, tycka eller åstadkomma. I motionen beskriver man det man vill förändra, argumenterar för sin sak och avslutar med en beslutsformulering – det vill säga det som man vill att det ska fattas besut om.

I föreningens stadgar ska det stå vilket datum motionen måste vara inlämnad, för att den ska tas upp på årsmötet.

Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har lämnats in. Styrelsen ska också skriva ett förslag till belsut i de frågor som motionen berör. Kommentarer och förslag till beslut ska sedan skickas ut till alla medlemmar i god tid innan årsmötet.

Att skriva en motion är inte svårt. Det viktigaste är att man uttrycker sig på ett kort och kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande om vad man vill uppnå.

Skriv en motion

  • Skriv att motion är ställd till föreningens årsmöte.
  • Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.
  • Berätta om bakgrunden och vilka motiv du/ni har till ditt/ert förslag.
  • Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
  • Yrka på vad du/ni vill. Formulerar detta i att-sats.
  • Har du/ni flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.
  • Motionen måste undertecknas av förslagsställaren (du/ni).
  • Namnförtydligande är viktigt.
  • Har du/ni flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag.